นโยบายความเป็นส่วนตัว | DATATAN.NET - จดโดเมน (Domain Name) และ บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

      ดาต้าตั้นดอทเน็ต (DATATAN.NET) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลตามกฎหมาย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้การกำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้บุคลากรของเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้สินค้าและบริการของเรา ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่เราหรือท่านต้องปฏิบัติตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบาย ดังนี้

 1. เพื่อให้ท่านได้ใช้สินค้าและบริการของเราได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านและเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย 
 2. เพื่อให้ท่านสามารถใช้สินค้าและบริการของเราได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับเรา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้สินค้าและบริการของเรา เช่น การจดทะเบียนชื่อโดเมน การสมัครใช้บริการเว็บโฮสติ้ง  
 3. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งของศาล และการปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่บังคับกฎหมาย 
 4. เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคล หรือองค์กรอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าโดยพนักงานของเรา การแจ้งเตือนหรือนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับเราซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน
 5. เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าและบริการ ตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

1.ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ประวัติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งเราจะเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก็ต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่เรามีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยเราอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ยอมขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด

การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจึงสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว

 

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้สินค้าและบริการของเรา เชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และแบบแสดงรายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา

คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เช่น การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส การอัพเดตซอฟท์แวร์ การเปลี่ยนรหัสผ่าน และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

DATATAN.NET จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว 

ทั้งนี้ เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก ภายใต้ความยินยอมของท่านหรือทางกฎหมายอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับเรา ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ และผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้ตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเรา เราระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เราได้จัดสรรเวลา บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุดของเรา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับสูงสุดของการให้บริการมาตรฐานเดียวกับการทำธุรกรรมการเงินทางอินเทอร์เน็ต

เราทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิขอถอนความยินยอม
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล
 • สิทธิขอคัดค้าน
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
 • สิทธิขอให้แก้ข้อมูล
 • สิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การติดต่อเราและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางอีเมล์ support@datatan.net

 

 
Thai