ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ | DATATAN.NET - จดโดเมน (Domain Name) และ บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการนี้ ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ดังต่อไปนี้

 

1.) ข้อความทั่วไป

1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการนี้มีผลใช้บังคับระหว่าง ดาต้าตั้นดอทเน็ต ในฐานะผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ

1.2 ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงได้ตกลงใช้บริการโดยลงทะเบียนเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพิมพ์ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และผู้ให้บริการได้เปิด หรือยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทำสัญญากับผู้ให้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ทุกประการ

1.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

 

2.) คำนิยาม

2.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ดาต้าตั้นดอทเน็ต

2.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลผู้ซึ่งได้ตกลงทำสัญญาใช้บริการของผู้ให้บริการไว้กับผู้ให้บริการ

2.3 “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการได้ใช้ประโยชน์ หรือจะได้ใช้ประโยชน์ในบริการของผู้ให้บริการ

2.4 “สัญญา” หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ว่าทำขึ้นในรูปแบบใด โดยจะมีผลผูกพันและใช้บังคับกับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ซึ่งเห็นชอบแล้วทันทีเมื่อผู้ให้บริการได้ยินยอมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ

2.5 “สมัครใช้บริการ” หมายถึง การทำรายการลงทะเบียนใช้บริการ เพื่อขอทำสัญญาเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต 

2.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการและให้หมายความรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ หรืออาจระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ 

 

3.) นโยบายความเป็นส่วนตัว

3.1 เรามีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุดและจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรือจำหน่าย ต่อบุคคลที่สามเป็นอันขาด โดยผู้ให้บริการขอเรียนว่า ปัจจุบันผู้ให้บริการได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

3.2 ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี

 อ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

4.) การจดทะเบียนชื่อโดเมน

4.1 สิทธิในการเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะมีแก่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในส่วนของ "เจ้าของชื่อโดเมน" (Registrant) ซึ่งทางผู้ให้บริการจะให้ผู้ใช้บริการกำหนดเองได้ก่อนที่จะทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนและผู้ให้บริการจะให้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชื่อโดเมนของผู้ใช้บริการและข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในส่วนของ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน"(Administrative Contact)

4.2 การกระทำต่างๆ ที่ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact) ได้กระทำจะถือเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการ ซึ่งทางผู้ให้บริการจะให้รหัสผ่านของ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact) แก่ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้เอง โดยผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว 

4.3 “ชื่อโดเมนเมื่อทำการจดทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้” ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามชื่อโดเมนที่ทางผู้ให้บริการจดทะเบียนให้หรือย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนการจดทะเบียนชื่อโดเมนว่าชื่อนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือไม่และไม่นำชื่อโดเมนนั้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือขัดต่อข้อกฏหมาย ซึ่งถ้าเกิดการฟ้องร้องขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้ให้บริการจะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

4.4 “การย้ายชื่อโดเมน” ไปอยู่กับผู้ให้บริการอื่นๆ ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ ตามข้อกำหนดของ ICANN แล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถโอนย้ายชื่อโดเมนไปยังผู้บริการรายอื่นๆ ได้เมื่อชื่อโดเมนนั้นได้ทำการจดทะเบียนมาแล้ว โดยมีอายุหลังจากจดทะเบียนใหม่ไม่น้อยกว่า 60 วัน

4.5 “การต่ออายุชื่อโดเมน” เมื่อถึงเวลาที่จะต้องต่ออายุชื่อโดเมนทางผู้ให้บริการจะมีการส่งอีเมลล์ให้ผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งให้ทราบ 60 วันก่อนที่ชื่อโดเมนจะหมดอายุ หากผู้ให้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำการต่ออายุชื่อโดเมนล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุจะถือว่า ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ โดเมนนั้นถูกยกเลิก ซึ่งทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 

5.) การใช้งานบริการเว็บโฮสติ้งและบริการอื่นๆ

5.1 การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการและรูปแบบอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

5.2 ห้ามใช้บริการไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

5.3 ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

5.4 ห้ามผู้ใช้บริการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM หรือส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือจะเป็นการอ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ก็ตาม ผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ก็ตามต่อผู้ให้บริการและผู้ที่ได้รับอีเมล์นั้นๆ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

5.5 ผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้งย่อมต้องทราบดีว่ากำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้นถ้าผู้ใช้บริการรายใดใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ผู้ให้บริการจะทำการตักเตือนในครั้งแรกและจะยกเลิกให้บริการในครั้งต่อไป หรืออาจยกเลิกให้บริการในครั้งแรกทันที ขึ้นอยู่กับผลที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.6 ห้ามใช้บริการในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ หรือข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม โปรแกรมเถื่อน โดยเฉพาะไฟล์ MP4, MP3, WMA ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมผิดกฎหมายที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุล หรือถูกบีบอัดโดยโปรแกรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน

5.7 ห้ามใช้บริการเพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น Mail Bomb, Hack, Crack, DDoS, Spamming, Port Scanning, Phishing และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที

5.8 ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

5.9 การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริการให้ในทุกกรณี

 

6.) การสำรองข้อมูล

6.1 ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลในทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมาเท่าที่จะช่วยเหลือได้

6.2 กรณีที่เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสียหายจนไม่สามารถทำการกู้ข้อมูลคืนได้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้บริการยินดีคืนเงินให้ไม่เกินมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรเท่านั้น

 

7.) การเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

7.1 ในการสั่งซื้อผู้ให้บริการจะให้ผู้ใช้บริการกำหนด Username และ Password ในการควบคุมจัดการ Email, FTP, Web Control Panel ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ

7.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่และแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น

 

8.) วิธีการชำระค่าใช้บริการและกำหนดเวลาชำระค่าใช้บริการ

8.1 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บริการเป็นการล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้บริการ โดยวิธีการตามช่องทางการชำระเงินต่างๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้    หลังจากผู้ใช้บริการทำการชำระค่าบริการตามช่องทางชำระเงินต่างๆ แล้ว  ผู้ใช้บริการจะต้องทำการแจ้งยืนยันชำระค่าบริการตามช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด   ทางผู้ให้บริการจะถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการแจ้งยืนยันชำระค่าบริการและผู้ให้บริการได้ตรวจสอบข้อมูลชำระเงินดังกล่าวว่าถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

8.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามกำหนด โดยไม่แจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นมาจากผลการระงับบริการหรือยกเลิกบริการ

 

9.) การต่ออายุการให้บริการ

ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือนก่อนวันหมดอายุบริการอย่างน้อย 14 วัน หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำการต่ออายุ ก่อนวันหมดอายุ ผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูลและบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการที่ไม่ทำการต่ออายุ ซึ่งหากเกิดความเสียหายทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

10.) การเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ

ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือต่ำลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ในกรณีที่มีการปรับลดราคาผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ กรณีที่มีการปรับเพิ่มราคาผู้ใช้บริการเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการใหม่ในการต่ออายุครั้งต่อไปและผู้ใช้บริการใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการ

 

11.) ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่าบริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราวและจากปัญหาที่ไม่ได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วนที่เหลือจากการใช้งานจริง หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

 

12.) การระงับการให้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าเว็บไซต์หรือบริการนั้นจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ เลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานตามจริงเท่านั้น ยกเว้นบริการชื่อโดเมน ที่จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการชี้ชื่อโดเมนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือย้ายโดเมนเนมไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

 

13.) การบอกเลิกสัญญาบริการโดยผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการยกเลิกการใช้บริการกับผู้ให้บริการในรอบอายุบริการต่อไป ผู้ใช้บริการควรแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันหมดอายุบริการ

 

14.) การขอคืนค่าบริการ

14.1 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญาและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น 

14.2 กรณีมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดให้แก้ไขและผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการขอคืนเงินได้และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

15.) อื่นๆ 

15.1 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ากรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครหรือยื่นคำขอใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ หรือบริการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะเปิดให้บริการในอนาคต ผู้ใช้บริการยังต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทุกประการ

15.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้บริการนี้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้บริการ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการ หรือผ่านอีเมล์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที

 

 

 
Thai