ข้อกำหนดความถูกต้องของข้อมูลโดเมน (Whois Data Accuracy Specification) !!! | DATATAN.NET

ข้อกำหนดความถูกต้องของข้อมูลโดเมน (Whois Data Accuracy Specification) !!!

         ตามข้อกำหนดความถูกต้องของข้อมูลโดเมน (Whois Data Accuracy Specification) ที่นำเสนอโดย Internet Corporation For Assigned Names and Numbers หรือ ICANN และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นไปนายทะเบียนทุกคนจะต้องยืนยันที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ (Registrant) ที่ระบุในเข้อมูลโดเมน (Domain Name) สำหรับชื่อโดเมนทั่วไป (gTLD) แต่ละรายการภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการ ดังนี้

- ชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนกับที่อยู่อีเมลของผู้จดทะเบียนที่ไม่ได้รับการยืนยัน

- ชื่อโดเมนที่โอนย้ายจากนายทะเบียนรายอื่น (Registrar)

- รายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกแทนที่โดยผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมลที่ยังไม่ได้ยืนยัน

- ที่อยู่อีเมลของเจ้าของโดเมน (Registrant Contact) ถูกแก้ไขไปเป็นที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้ยืนยัน

- ที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้ยืนยันหลังจากที่ย้ายชื่อโดเมนไปยังบัญชีอื่นแล้ว

 

         หากข้อมูลติดต่อของเจ้าของชื่อโดเมน  (Registrant Contact) ไม่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องภายใน 15 วัน ชื่อโดเมนจะถูกยกเลิกการใช้งาน จากนั้นจะแก้ไขหน้าเว็บที่แสดงสาเหตุของการปิดใช้งานพร้อมคำแนะนำเพื่อเปิดใช้งานชื่อโดเมน ชื่อโดเมนจะเปิดใช้งานปกติ เมื่อการยืนยันเสร็จสมบูรณ์

Thai