เอฟทีพี (อังกฤษ: FTP , File Transfer Protocol) คือ รูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ (receive file) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าไคลเอนต์ (client) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า โฮสติง หรือ เซิร์ฟเวอร์ โดยที่การติดต่อกันทาง FTP เราจะต้องติดต่อกันทาง Port 21 ซึ่งก่อนที่จะเข้าใช้งานได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิกและมีชื่อผู้เข้าใช้ (User) และ รหัสผู้เข้าใช้ (password) ก่อน

โปรแกรมสำหรับติดต่อกับแม่ข่าย (server) ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม ไฟล์ซิลลา CuteFTP หรือ WSFTP ในการติดต่อ เป็นต้น


Was this answer helpful?
Also Read
ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม (domain name) คืออะไร (Views: 2896)
วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมน (Life Cycle of a Typical gTLD Domain Name) (Views: 3230)
Transfer Secret หรือ Transfer Auth Code หรือ EPP Auth Code หรือ Domain Secret คืออะไร (Views: 916)
Registrant, Registrar, Registry คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร? (Views: 1031)
Web Hosting คืออะไร (Views: 5620)