หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th

 1. ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือตัวเลขอารบิค (0-9) และชื่อโดเมนต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว ทั้งนี้ชื่อโดเมนที่มีความยาว 1 ตัว จะอยู่ภายใต้การจดทะเบียนที่มีข้อกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะ สงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นกรณีไป
 2. ชื่อโดเมนสามารถประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ แต่ต้องไม่ใช้เรียงติดกันมากกว่า 1 ตัวนอกจากนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรแรกหรือตัวอักษรสุดท้ายของชื่อโดเมน
 3. ชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษขององค์กร โครงการ หรือเครื่องหมายการค้า
  3.1. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กร ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อองค์กรอย่างชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคํา หรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สลับลําดับเพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  3.2. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่างชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคํา หรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สลับลําดับเพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  3.3. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้าชื่อโดเมนต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการ ทั้งตัวอักษรและตัวเลขและไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็นชื่อคําหรือตัวอักษร
  3.4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นชื่อสงวน


หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .ไทย

 1. ชื่อโดเมน .ไทย แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทยพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ และ/หรือเลขไทย โดยชื่อโดเมนจะต้องมีความยาวหลังจากแปลงเป็นพิวนีโค้ด (Punycode) ไม่เกิน 63 ตัว
 2. ชื่อโดเมน .ไทย ประกอบด้วยตัวเลขอารบิกได้ แต่จะต้องประกอบกับตัวอักษรภาษาไทยที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างน้อย 1 ตัว
 3. ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้แต่ต้องไม่ใช้เรียงติดกันมากกว่า 1 ตัว นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรแรกหรือตัวอักษรสุดท้ายของชื่อ
 4. การตั้งชื่อโดเมน .ไทย ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องเป็นชื่อภาษาไทยขององค์กรโครงการหรือเครื่องหมายการค้า
  4.1. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กรชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อองค์กรอย่างชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคํา หรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สลับลําดับเพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  4.2. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่างชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคํา หรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สลับลําดับเพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  4.3. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้าชื่อโดเมนต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการ ทั้งตัวอักษรและตัวเลขและไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็นชื่อคําหรือตัวอักษร
  4.4. ชื่อโดเมน .ไทย จะต้องไม่เป็นชื่อสงวน
  4.5. ผู้ถือครองชื่อโดเมน .th ทุกหมวดหมู่จะได้รับสิทธิจดทะเบียนชื่อโดเมน .ไทย ในหมวดหมู่ที่คู่กัน โดยชื่อโดเมน .ไทย และ .th ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ทั้งนี้ให้อ้างอิงคําพ้องเสียงหรือคําแปลตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาหรือเทียบเท่า

 


ชื่อสงวน

ชื่อสงวนเป็นคําหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้

 1. ชื่อที่ใช้คําที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
 2. ชื่อที่ใช้คําที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
 3. ชื่อที่ใช้คําที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใดรวมไปถึงการใช้คําล้อเลียนเสียดสีประชดประชันหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งเกลียดชัง
 4. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศจังหวัดรัฐเมืองรวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่างๆหรือสื่อถึงชื่อเหล่านั้น
 5. ชื่อที่ใช้คําหยาบหรือคําที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทยรวมถึงคําที่มิได้เป็นคําหยาบโดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่างเช่นการผวนคําเป็นต้น
 6. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ตและชื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบชื่อโดเมน
 7. ชื่อที่มูลนิธิฯกําหนดไว้ในรายการชื่อสงวนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน https://reserv.thnic.co.th

Was this answer helpful?
Also Read
วิธีการต่ออายุชื่อโดเมนที่จดทะเบียนไว้กับเรา (Domain Name Renewal) (Views: 853)
กระบวนการหมดอายุของชื่อโดเมน (Domain Name Expiration) (Views: 860)
วิธีชำระเงินค่าบริการออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและเพย์พาล (Credit Card & PayPal) (Views: 1205)
การสมัครใช้บริการใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (SSL Certificate) (Views: 456)
วิธีการอัพโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ผ่านบริการ FTP โดยใช้โปรแกรม FileZilla Client (Views: 837)